δράση

ΔΡΑΣΗ

     Στόχος της Δράσης

Στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία και υποστήριξη ενός Δικτύου Kαινοτόμων Eκπαιδευτικών οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς και η αξιοποίηση του δικτύου για την ανάδειξη και προβολή του Εκπαιδευτικού Υλικού των Χρηστών και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου του έργου.

Η Δράση θα συμβάλλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών να αναπτύσσουν Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, να ενσωματώνουν Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία και να δημιουργούν αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες, βασισμένες σε πραγματικές καταστάσεις. Συνεπακόλουθα η Δράση θα συμβάλλει στην υποστήριξη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών του 21ου αιώνα. Επιπλέον, θα υποστηρίξει τη δημιουργία μίας ανοικτής δεξαμενής Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών και Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ

   Ο δικτυακός κόμβος «Συμμετέχω»

Αποτελεί χώρο ανταλλαγής εμπειριών, επικοινωνίας και συνεργασίας των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο Δίκτυο Kαινοτόμων Eκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί μέσω του δικτυακού κόμβου «Συμμετέχω» συμμετέχουν και ενημερώνονται μέσα σε ομάδες, δημιουργώντας «κοινότητες πρακτικής». Έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν το δικό τους Εκπαιδευτικό Υλικό, καθώς και τις δικές τους Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές, καθώς και να αναζητούν και να αξιοποιούν Εκπαιδευτικό Υλικό και Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές συναδέλφων τους. Οι Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και ευρύτερα στην αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Όλο το Εκπαιδευτικό Υλικό Χρηστών και οι Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές διατίθενται ελεύθερα με την άδεια CreativeCommons CCBY-NC-SA, στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και της προώθησης της χρήσης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) στα σχολεία.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Στο Δίκτυο θα κληθούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί που:

i-participate_teacher_300X300
  • αναπτύσσουν Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο.
  • χρησιμοποιούν ψηφιακές εκπαιδευτικές πηγές, ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο ή εκπαιδευτικό λογισμικό στη διδακτική πρακτική τους, ή αναπτύσσουν ψηφιακό υλικό.
  • εφαρμόζουν, προσαρμόζουν ή αναπτύσσουν εκπαιδευτικά σενάρια με αξιοποίηση ΤΠΕ.
  • συνεργάζονται συστηματικά με άλλα σχολεία και υλοποιούν από κοινού εργασίες και δραστηριότητες.
  • υλοποιούν δραστηριότητες εντός και εκτός τάξης όπου παράγουν ή αξιοποιούν οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικό υλικό).
  • αξιοποιούν διαδραστικά μέσα διδασκαλίας στην τάξη τους (όπως διαδραστικούς πίνακες).

και οι οποίοι επιθυμούν αφενός να καταθέτουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες με άλλους συναδέλφους τους και να μοιράζονται Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές, αφετέρου να συνεισφέρουν, μέσα από την αξιοποίηση του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχόμενου που αναπτύσσεται ή/και αναρτάται ή συσσωρεύεται και διατίθεται μέσα από τα Ψηφιακά Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων του Ψηφιακού Σχολείου.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο Δίκτυο και στις επιμέρους δραστηριότητες είναι σε εθελοντική βάση. Οι εκπαιδευτικοί του Δικτύου ενθαρρύνονται να αξιοποιούν το διαθέσιμο ψηφιακό περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του έργου, να το εντάσσουν σε εκπαιδευτικά σενάρια και δραστηριότητες, να υλοποιούν πιλοτικές εφαρμογές στην τάξη τους, να το αξιολογούν, να μοιράζονται τις απόψεις τους κλπ.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Τα κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο Δίκτυο και την υποβολή

Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι:

Παροχή ετικέτας ποιότητας στις επιλεγμένες καλές πρακτικές.

Συγκεντρωτική παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών σε Πανελλήνια Συνέδρια με διοργάνωση αντίστοιχων θεματικών sessions.

Κάλυψη κόστους συμμετοχής παρουσίασης βέλτιστων πρακτικών σε επιστημονικά Συνέδρια.

Βράβευση εκπαιδευτικών και παρουσίαση του έργου τους σε κεντρική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Log in with your credentials

Forgot your details?


itye_simple
ypepth
espa
EΣΠΑ 2014-2020

Log in with your credentials

Forgot your details?