Όροι και Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης

Δείτε τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ»

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, στο εξής αναφερόμενου ως δικτυακός τόπος «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ», συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που ακολουθούν, οι οποίοι ισχύουν αμέσως μετά την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν. Οι όροι και η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (Acceptable Use Policy, AUP) αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους χρήστες του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» (εγγεγραμμένους ή μη) να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Όλοι οι χρήστες του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» πρέπει να συμμορφώνονται με τη συγκεκριμένη πολιτική η οποία έχει ως στόχο την προστασία των χρηστών του από παράνομες ενέργειες.

1. Αποδεκτή Χρήση

1.1. Η χρήση του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» υπόκειται στις διατάξεις των ελληνικών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών.

1.2.  Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου με σκοπό την πρόκληση ή την προσπάθεια πρόκλησης βλάβης σε ανήλικους.

1.3. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου για την πραγματοποίηση ενεργειών εξαπάτησης με σκοπό την αγορά ή την πώληση υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ».

1.4. Οι χρήστες/επισκέπτες/μέλη του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» συμφωνούν να μην κάνουν κακόβουλη χρήση αυτού ή παρεμβολές στις υπηρεσίες, στους εξυπηρετητές ή στα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

2. Δημοσίευση Περιεχομένου

2.1. Σε περίπτωση δημοσίευσης περιεχομένου στις ομάδες συζήτησης της Κοινότητας Καινοτόμων Εκπαιδευτικών του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» θεωρείται δεδομένο ότι οι χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των ομάδων συζητήσεων για:

α) Ανάρτηση, δημοσίευση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, παραπλανητικό, αναληθές, ψευδές, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, είναι ακατάλληλο για ανήλικους ή δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο, προκαλεί συναισθήματα οργής, ή συνιστά ποινικό αδίκημα.

β) Ανάρτηση, δημοσίευση περιεχομένου που προσβάλλει τους χρήστες του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» και του Διαδικτύου γενικότερα, δεν σέβεται τους νόμους, τα χρηστά ήθη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες ή αντιβαίνει στους ελληνικούς και διεθνείς νόμους και στα ήθη χρήσης του Διαδικτύου.

γ) Ανάρτηση, δημοσίευση, περιεχομένου το οποίο προωθεί ή διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή υπηρεσίες, άμεσα ή έμμεσα, έστω και αν αυτά έχουν σχέση με την εκπαίδευση (π.χ. βιβλία).

δ) Ανάρτηση, δημοσίευση, περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, παιχνιδιών, animation, σχεδίων μαθημάτων, κ.α.) από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο και παραβιάζει εμπράγματα δικαιώματα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε ατόμου ή φορέα.

2.2. Σε περίπτωση παραβίασης του παραπάνω άρθρου §2.1 και ειδικά στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» διατηρούν το δικαίωμα περιορισμού και/ή τερματισμού του λογαριασμού του χρήστη καθώς και/ή της πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου χωρίς απαραίτητα προηγούμενη προειδοποίηση του χρήστη.

2.3. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» θα πρέπει να καταβάλλουν επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων από το περιεχόμενο που αναρτούν, τα οποία μπορεί να βλάψουν το δικτυακό τόπο «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» ή άλλους χρήστες του Διαδικτύου.

2.4. Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω όρων είναι οι χρήστες και όχι οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ», οι οποίοι ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρουν για τυχόν ζημία του επισκέπτη από την κακή χρήση είτε του δικτυακού τόπου, είτε των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.

2.5. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» δικαιούνται να διαγράφουν/αποδημοσιεύουν περιεχόμενο/αρχεία, το οποία παραβιάζούν τους παραπάνω όρους, τις κείμενες διατάξεις, την πνευματική ιδιοκτησία άλλων ή γενικά είναι επιβλαβές για την κοινότητα του δικτυακού τόπου, στην περίπτωση που θα γίνει αντιληπτό ή θα υπάρξει αποδεδειγμένη αναφορά.

3. Δημοσίευση Σχολίων

3.1. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» απαγορεύεται να αναρτούν σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά, ρατσιστικά, παραβιάζουν την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, είναι ακατάλληλα για ανήλικους ή δύναται να προκαλέσουν βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο, προκαλούν συναισθήματα οργής, συνιστούν ποινικό αδίκημα, ή ενθαρρύνουν το είδος συμπεριφοράς που περιγράφηκε ως άνω, προωθούν ή διαφημίζουν εμπορικά προϊόντα ή υπηρεσίες, άμεσα ή έμμεσα, έστω και αν αυτά έχουν σχέση με την εκπαίδευση (π.χ. βιβλία).

3.2. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν/αποδημοσιεύουν σχόλια χρηστών που παραβιάζουν τους όρους του παραπάνω άρθρου §3.1 ή γενικά είναι επιζήμια για την κοινότητα του δικτυακού τόπου, στην περίπτωση που θα γίνει αντιληπτό ή θα υπάρξει αποδεδειγμένη αναφορά από μέλη της κοινότητας, χωρίς ωστόσο να υποχρεούνται να ελέγχουν το σύνολο ή μη των αναρτήσεων/σχολίων.

3.3. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παραπάνω άρθρου §3.1 οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» διατηρούν το δικαίωμα περιορισμού και/ή τερματισμού του λογαριασμού του χρήστη καθώς και/ή της πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου χωρίς απαραίτητα προηγούμενη προειδοποίηση του χρήστη.

3.4. Η ανάρτηση θεμάτων συζήτησης ή σχολίων που δεν σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι εκτός θέματος και αβάσιμα, θεωρούνται μορφές spamming και για αυτό αφαιρούνται. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν/αποδημοσιεύουν σχόλια χρηστών που παραβιάζουν τον όρο αυτό εφόσον αυτά μειώνουν την αξία του δικτυακού τόπου στα μέλη του, χωρίς ωστόσο να υποχρεούνται να ελέγχουν το σύνολο ή μη των αναρτήσεων/σχολίων.

4. Επιβολή Πολιτικής

4.1. Στην περίπτωση που εντοπιστεί οποιουδήποτε είδους παραβίαση των όρων της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης οι χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές του «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» στο ds2-iparticipate [at] cti.gr παρέχοντας πληροφορίες, όπως την ώρα και μέρα της εν λόγω παραβίασης, το όνομα του χρήστη ή το url του περιεχομένου/σχολίου όπου διαπιστώνεται η παραβίαση.

4.2. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν τις ως άνω αναφορές εφόσον αυτές κριθούν αβάσιμες σύμφωνα με τους όρους της ενότητας «2.Δημοσίευση Περιεχομένου» ή «3. Δημοσίευση Σχολίων» της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το περιεχόμενο/σχόλια δύνανται να δημοσιεύονται εκ νέου.

5. Προσωπικά Δεδομένα

5.1. Οι χρήστες, κατά την εγγραφή τους στο δικτυακό τόπο «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» με τη χρήση του λογαριασμού τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), συναινούν ότι τα μόνα στοιχεία που ανασύρονται από τη βάση δεδομένων του ΠΣΔ είναι το όνομα και το επώνυμό τους.

5.2. Τα στοιχεία (credentials) που ζητούνται για τη σύνδεση των χρηστών στο δικτυακό τόπο «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» αποσκοπούν στη διαπίστευση της εκπαιδευτικής τους ιδιότητας και είναι απολύτως εμπιστευτικά.

5.3. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που έχουν καταχωρίσει, καθώς και όλα τα σχόλια που έχουν καταθέσει στις ομάδες συζητήσεων της Κοινότητας Καινοτόμων Εκπαιδευτικών, είναι δημόσια και ανοιχτά σε όλους. Ως εκ τούτου δεν αποτελούν εμπιστευτικά στοιχεία που διέπονται από τους νόμους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

5.4. Ο δικτυακός τόπος «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» δεν ευθύνεται για τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων τα οποία εμφανίζονται στις δικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης.

5.5. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» συμφωνούν ότι οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στον προσωπικό τους λογαριασμό σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται τεχνικοί και/ή λειτουργικοί λόγοι.

5.6. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού τους και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω αυτού. Στο τέλος κάθε συνεδρίας, οφείλουν να αποσυνδέονται από το λογαριασμό τους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστωθεί παραβίαση και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, συμφωνούν να ενημερώσουν άμεσα τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου.

6. Αποκλεισμός Λογαριασμού Χρήστη

6.1. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» διατηρούν το δικαίωμα χωρίς πρότερη ενημέρωση να αποκλείσουν/περιορίσουν το λογαριασμό ενός χρήστη και την πρόσβαση αυτού στο δικτυακό τόπο, όταν έχει κατ’ επανάληψη διαπιστωθεί ή/και αναφερθεί να παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ».

6.2. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» συμφωνούν ότι οι αποκλεισμοί των λογαριασμών τους είναι στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του δικτυακού τόπου, οι οποίοι δεν υποχρεούνται να δικαιολογηθούν σε αυτούς ή σε κάποιο τρίτο μέρος για τον τερματισμό ή τη διακοπή της πρόσβασής τους στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

7. Αποποίηση Ευθύνης

7.1. Οι πάσης φύσεως υπηρεσίες και πληροφορίες που εμπεριέχονται στο δικτυακό τόπο «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» παρέχονται στη βάση του «ως έχει» («as is») και «ως διατίθενται» («as available») και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

7.2. Οι διαχειριστές του «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» δεν εγγυώνται για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών του δικτυακού τόπου, οι οποίες εκφράζουν μόνον τις απόψεις των χρηστών του. Ο επισκέπτης τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη και οι διαχειριστές του «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρουν για τυχόν ζημία του επισκέπτη από τη χρήση είτε του δικτυακού τόπου είτε των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.

7.3. Δεδομένου ότι οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» δεν μπορούν να ελέγχουν τους εξωτερικούς δικτυακούς τόπους προς τους οποίους ο δικτυακός τόπος «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» διατηρεί συνδέσμους, οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι ο δικτυακός τόπος «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα αυτών, και δεν προσυπογράφει, ούτε είναι υπεύθυνο για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόν ή άλλο υλικό βρίσκεται ή είναι διαθέσιμο μέσω των εν λόγω δικτυακών τόπων. Επιπλέον, οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι ο δικτυακός τόπος «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια προκαλείται ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες διατίθενται από έναν εξωτερικό δικτυακό τόπο, καθώς και ότι δεν είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας του και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών του.

7.4. Η ομάδα διαχείρισης του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ελέγχει και να εξετάζει το περιεχόμενο για θέματα ιών, αλλά είναι πάντα χρήσιμο να ελέγχετε με ένα αντι-ιικό πρόγραμμα (antivirus) οποιοδήποτε περιεχόμενο μεταφορτώνετε από το Διαδίκτυο. Ο δικτυακός τόπος «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στα αρχεία ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των χρηστών, που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη χρήση υλικού που προέρχεται από αυτόν τον ιστοχώρο.

Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος του δικτυακού τόπου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους ανωτέρω όρους.

Log in with your credentials

Forgot your details?


itye_simple
ypepth
espa
EΣΠΑ 2014-2020

Log in with your credentials

Forgot your details?