Η ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

article1Το «Ψηφιακό Σχολείο» αποτελεί ένα σύνολο δράσεων που στοχεύουν στην επιτυχή ένταξη και ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική στο σχολείο. Το «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο» αποτελεί έναν από τους πέντε άξονες δράσεων του Ψηφιακού Σχολείου, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται η Δράση “Πιλοτική Δράση Δημιουργίας Ανθρώπινου Δικτύου Καινοτόμων Εκπαιδευτικών, Ανάδειξη και Προβολή Καλών Πρακτικών” του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»1.

Στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία και υποστήριξη ενός Δικτύου Kαινοτόμων Eκπαιδευτικών οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου μέσω του δικτυακού κόμβου «Συμμετέχω» ο οποίος βρίσκεται στην διεύθυνση http://i-participate.gr/, καθώς και η αξιοποίηση του Δικτύου για την ανάδειξη και προβολή του Εκπαιδευτικού Υλικού των Χρηστών και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου. Μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Δίκτυο είναι να διαθέτει ο εκπαιδευτικός λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Η Δράση σχεδιάστηκε και υλοποιείται με την υποστήριξη Πρεσβευτών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου σε επίπεδο περιφέρειας, οι οποίοι συντονίζονται κεντρικά. Οι Πρεσβευτές  σε συνεργασία με τον κεντρικό συντονιστή της Δράσης, συντονίζουν το Δίκτυο Καινοτόμων Εκπαιδευτικών και ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την ανάπτυξη Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου μέσα από τις κοινότητες πρακτικής του δικτυακού κόμβου «Συμμετέχω».

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν ενεργά στην παραπάνω Δράση, καταθέτοντας τις δικές τους προτάσεις Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών στο Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, «Φωτόδεντρο/Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» το οποίο βρίσκεται στην διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/oep. Όλες οι Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές διατίθενται ελεύθερα με την άδεια CreativeCommons CC BY-NC-SA.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν στο πλαίσιο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών, τόσο από την κεντρική σελίδα για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκεται στην διεύθυνση http://dschool.edu.gr/, όσο και από άλλες πηγές του Διαδικτύου (π.χ. LRE of European Schoolnet, Open Discovery Space, Europeana). Το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στην τάξη, σε συνεργασίες με άλλα σχολεία, σε δραστηριότητες εκτός τάξης, σε συστήματα και περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης, στους διαδραστικούς πίνακες, κτλ.

1Το έργο «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Log in with your credentials

Forgot your details?


itye_simple
ypepth
espa
EΣΠΑ 2014-2020

Log in with your credentials

Forgot your details?